Roman Urban -Tosogu.Cz

Momoyama tensho fuchi. 天正縁

Tensho fuchi (天正縁) (Not typical uneven elipse tensho shape, though.) constructed according to a seppa-dai of an old sukashi tsuba that will be part of a koshirae.